Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας EASY RENTAL A.E.

Δημοσιοποιούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Κάθε επεξεργασία  γίνεται με νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.
 • Τα δεδομένα σας συλλέγονται για καθορισμένους, και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Τηρούμε όσα δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο μας τα κοινοποιείτε.
 • Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή ή αχρείαστα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας 
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας  μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών μέτρων  που έχουμε στον τρόπο λειτουργίας μας.
 • Γνωστοποιούμε σε όλους την ύπαρξη κινδύνων, κανόνων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πώς να ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την επεξεργασία αυτή.

Περιεχόμενα

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο  θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί. Προσωπικό δεδομένο είναι το όνομά σας, το τηλέφωνο σας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή η ταχυδρομική σας διεύθυνση κ.α.  

H EASY RENTAL συλλέγει, αποθηκεύει και θα επεξεργάζεται  τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εάν τα έχετε παραδώσει εσείς με ρητή συγκατάθεση αναφορικά με τη χρήση τους ή έχετε ενημερωθεί και έχετε συναινέσει στην επεξεργασία τους και για συγκεκριμένο σκοπό. Η συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή υπόκειται σε ανάκληση από εσάς, εκτός αν υπάρχει ενεργή συναλλακτική σχέση μαζί σας, ή αν άλλος νόμιμος λόγος επιβάλλει την μη ανάκληση της αρχικής σας συγκατάθεσης.  

Τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου από όλες τις ιστοσελίδες ή τις συνδεδεμένες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα ή στις συνδεδεμένες εφαρμογές.

 • Εξατομίκευση περιεχομένου και υπηρεσιών με στόχο τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη από τις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουμε
 • Παροχή στατιστικών στοιχείων σε τρίτους κατά τρόπο που δεν θα δύνανται να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων
 • Δυνατότητα διαχείρισης της ιστοσελίδας κατά τρόπο που θα επιτρέπει την κάθε μορφή επικοινωνίας
 • Διαχείριση των συνδεδεμένων με την ιστοσελίδα εφαρμογών
 • Αποστολή ενημερώσεων, ειδοποιήσεων και προωθητικών ενεργειών κατόπιν προηγούμενης σχετικής συναίνεσης των χρηστών που θα ικανοποιεί  το πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και θα δίνει τη δυνατότητα να ανακληθεί οποτεδήποτε, ελεύθερα.

Η εγγραφή των χρηστών των διαδικτυακών τόπων της εταιρείας EASY RENTAL A.E.  στα Newsletters, και δίνοντας τη ρητή τους συγκατάθεση, συνεπάγεται τη λήψη ενημέρωσης που θα τους παρέχουμε για προσφορές και προϊόντα μας καθώς και τυχόν ειδοποιήσεις που αφορούν τη χρήση των οχημάτων.

Η  EASY RENTAL A.E.δεν κοινοποιεί/διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες εταιρείες ούτε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτου ή σε υπηρεσία web όπως το Facebook ή το Twitter χωρίς τη συγκατάθεση σας.

Τέτοια διαβίβαση σε τρίτους  διενεργείται από εμάς μόνον εάν εξυπηρετεί στην εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας  και τέτοια διαβίβαση θα περιορίζεται μόνο προς εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή που λειτουργούν  αποκλειστικά για λογαριασμό μας και θα επιτελείται με  φειδώ και δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές προβαίνουν στην επεξεργασία  των  προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα δικά μας υψηλά πρότυπα και τις εκάστοτε ισχύουσες  νομοθετικές ρυθμίσεις  για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία EASY RENTAL A.E.  ως υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώνεται απόλυτα με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα με τον Γενικό Κανονισμό των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιείτε, λαμβάνει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ασφαλές λογισμικό, φυσική προστασία, ανωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση, Επίσης, τα συστήματα μας διασφαλίζουν ότι η εταιρεία είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις με βάση τον Γενικό Κανονισμό για τη προστασία των δεδομένων (GDPR) και θα σας ενημερώσει αν είναι δυνατόν εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση, για κάθε περιστατικό παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία EASY RENTAL A.E.  σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα προβεί σε ανακοίνωση ή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των διαδικτυακών της τόπων  παρά μόνο εάν έχει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση αυτών για να το πράξει ή εάν υποχρεωθεί  προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου  απαιτείται  ώστε να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία  και  τις δικαστικές αποφάσεις.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

H EASY RENTAL A.E.  θα τηρήσει στο αρχείο της  τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον όποιο τα έχετε παράσχει και σε συμμόρφωση πάντοτε με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. 

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για επαναλαμβανόμενες διαδικασίες  και σκοπούς (π.χ. η εγγραφή στο Newsletter, onwebchat), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε δύναται να έχει αναδρομική ισχύ παρά μόνον για το  άμεσο μέλλον.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι ιστοσελίδες  μας δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε ανήλικο κάτω των 13 ετών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η εταιρεία EASY RENTAL A.E.  λειτουργώντας σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και εναρμονιζόμενη με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσετε τα πιο κάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση.                                                                                   Η εταιρεία EASY RENTAL A.E.  πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, τόσο κατά τη συλλογή όσο και σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα άσκησης όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του όπως περιγράφονται από την παρούσα.
 • Δικαίωμα στην πρόσβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων.  Διατηρείτε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν και πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούμε καθώς και σε ποιους τρίτους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, καθώς και όλα τα λοιπά δικαιώματα όπως διόρθωση, διαγραφή δεδομένων, περιορισμού στην επεξεργασία και υποβολή καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου  ταυτότητας.
 • Δικαίωμα στην επικαιροποίηση ή διόρθωση των  δεδομένων.  Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των δεδομένων εάν διαπιστώσετε ότι είναι λανθασμένα (π.χ. αλλαγή ονόματος)
 • Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία.                                              Μπορείτε εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εφαρμόζοντας όλες τις οδηγίες που παρέχονται στην παρούσα.
 • Δικαίωμα φορητότητας.                                                                        Μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την παροχή ή διαβίβαση των οποιονδήποτε δεδομένων είναι απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου  ταυτότητας.
 • Δικαίωμα στη διαγραφή/λήθη.                                                                        Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους είχαν συλλεχθεί ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που προηγουμένως την έχετε υποβάλει.

Οι χρήστες των ιστοσελίδων της εταιρείας EASY RENTAL A.E.  μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων απευθυνόμενοι εγγράφως και ταχυδρομικά στην έδρα της εταιρείας EASY RENTAL A.E.  , είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο. Εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των 15 ημερών από τη λήψη του αιτήματος θα σας απαντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος ή των αιτημάτων σας. Σε κάθε περίπτωση που η απάντηση μας δεν σας ικανοποιεί και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ή θίγονται τα δικαιώματά σας όπως περιγράφονται και εκπορεύονται από το Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία των Δεδομένων (GDPR) έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία EASY RENTAL A.E. προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα παίρνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να τα προστατεύσει. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει ένας περιορισμένος αριθμός του προσωπικού της εταιρείας και ισχύουν αυστηροί κανόνες επαγγελματικού απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Οι διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα άτομα και ακολουθώντας διαδικασίες που εναρμονίζονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και εξασφαλίζουν την προστασία τους από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, παραποίηση, απώλεια, κλοπή ή καταστροφή.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που συνδεθείτε μέσω των ιστοσελίδων της εταιρείας EASY RENTAL A.E.   σε άλλες ιστοσελίδες όπου η επεξεργασία διενεργείται από άλλες εταιρείες και συνεπώς δεν δύναται να είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων εκεί. Για το λόγο αυτό τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο να ανατρέχετε στην Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ONWEBCHAT:


H EASY RENTAL A.E. για επικοινωνία με τους πελάτες της και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της χρησιμοποιεί webchat: https://www.onwebchat.com στο οποίο μπορεί να ζητηθούν για ενημέρωση και διευκόλυνση του πελάτη –καταναλωτή στοιχεία του- προσωπικά δεδομένα τα οποία η εταιρεία χρησιμοποιεί μόνο για ενημέρωση του και για τους σκοπούς που ο ίδιος έχει συγκατατεθεί και έχει ενημερωθεί. Η εταιρεία δύναται να αποθηκεύσει τα στοιχεία του καταναλωτή για να μπορέσει να τον ενημερώσει στο μέλλον και να του παράσχει σχετική πληροφορία, εφόσον αυτός το επιθυμεί. Σε περίπτωση που επιθυμεί την διαγραφή τους αποστέλλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας:  [email protected]

ΧΡΗΣΗ PLUGINS/ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η εταιρεία EASY RENTAL A.E.  χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες των κοινωνικών δικτύων της, ήτοι  facebook: https://www.facebook.com/easyrentalgreece , instagram :  https://www.instagram.com/www.easyrental.gr/, τα plugins, τα οποία  συνήθως αναγνωρίζονται από το λογότυπο του κάθε κοινωνικού δικτύου.

Το κουμπί “κοινοποίηση” ή “κοινοποίηση με φίλους” του παρόχου Facebook διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Η εταιρεία Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, είναι υπεύθυνη για τους ιστοτόπους που λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Όταν ο χρήστης επιλέγει να πατήσει το ανάλογο κουμπί τότε δημιουργείται από το πρόγραμμα περιήγησης μία σύνδεση με τους διακομιστές του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Κάνοντας μία από τις πιο κάτω επιλογές “Δημοσίευση”, “Κοινοποίηση” ή “Κοινοποίηση με φίλους” συμφωνείτε στη δημιουργία αυτής της σύνδεσης του προγράμματος περιήγησής σας με τον διακομιστή του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου προκειμένου να μεταδώσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου.

Η εταιρεία EASY RENTAL A.E.   δεν επηρεάζει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία που διαβιβάζονται στη συνέχεια ή που συγκεντρώνονται από τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη συλλογή και επεξεργασία ή χρήση των δεδομένα από τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα, όπως επίσης, πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας μπορείτε να πάρετε από την αντίστοιχη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.

Κοινωνικό Δίκτυο

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Facebook

http://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

http://twitter.com/privacy

Google+

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pinterest

http://about.pinterest.com/privacy

 

Ενημέρωση, επικαιροποίηση και τροποποίηση

Η EASY RENTAL A.E.  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Με την υποβολή των δεδομένων σας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της EASY RENTAL A.E.