Οδηγός Μίσθωσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό μίσθωσης των αυτοκινήτων.

Περιεχόμενα

Με την Κύρια Σύμβαση, θεσπίζονται οι γενικοί και θεμελιώδεις όροι που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων σχετικά με την μίσθωση των αυτοκινήτων. Για κάθε μισθωμένο αυτοκίνητο συντάσσεται ειδική σύμβαση που ονομάζεται Παράρτημα, προσαρτάται στην Κύρια Σύμβαση και περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους μίσθωσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.

Προσφορά - Παραγγελία

Η Προσφορά δημιουργείται με βάση την επιθυμία του πελάτη για τους συγκεκριμένους τύπους αυτοκινήτων και περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία και τους ειδικούς όρους της μέλλουσας μίσθωσης. Με την αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη, δημιουργείται το έντυπο της παραγγελίας το οποίο περιγράφει αναλυτικά τους οικονομικούς όρους της μίσθωσης.Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον πελάτη και αποστέλλεται στην
Easy Rental μαζί με τα οικονομικά και νομιμοποιητικά στοιχεία που απαιτούνται και ταυτόχρονα καταβάλλονται τα ποσά που έχουν συμφωνηθεί (εγγύηση, προκαταβλητέο μίσθωμα κλπ.) Στη συνέχεια η EasyRental , αφού εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία μετά από πιστωτική ανάλυση, προχωρά στην παραγγελία και αγορά του αυτοκινήτου.

Παράδοση αυτοκινήτου στον πελάτη

Η παράδοση του αυτοκινήτου στον πελάτη ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν οδηγό, πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση του και στις εγκαταστάσεις της EasyRental , ή όπου αλλού καθοριστεί.Η EasyRental καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατό ταχύτερη παράδοση του αυτοκινήτου στον πελάτη. Όμως καθυστερήσεις που πιθανόν να υπάρξουν και οφείλονται στον εισαγωγέα του αυτοκινήτου ή στις δημόσιες αρχές (εκδόσεις αδειών, απεργίες κλπ.), δεν αποτελούν ευθύνη της EasyRental .Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον πελάτη αφού το ελέγξει προσεκτικά και βεβαιωθεί για την άριστη κατάστασή του, με ένα κλειδί, εκτός αν ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου διαθέτει τρία κλειδιά. Ένα κλειδί παραμένει πάντοτε στην κατοχή της EasyRental . Αν ο πελάτης επιθυμεί περισσότερα κλειδιά, επιβαρύνεται το αντίστοιχο κόστος.

Μίσθωμα

Το μηνιαίο μίσθωμα του αυτοκινήτου (μαζί με τους φόρους που αναλογούν) καταβάλλεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα.

Χρήση του αυτοκινήτου

Τα μισθωμένα αυτοκίνητα θα χρησιμοποιούνται για νόμιμες χρήσεις , από προσεκτικούς και ασφαλείς οδηγούς που είναι κάτοχοι νόμιμης και ασφαλιστικά αποδεκτής άδειας οδήγησης. Αν το όχημα χρησιμοποιείται από χρήστη ευρισκόμενο σε κατάσταση μέθης ή κάτω από την επήρεια βαρβιτουρικώνή κάθε είδους ναρκωτικών ή από μη δηλωμένο οδηγό το όχημα δεν καλύπτεται ασφαλιστικά και οποιαδήποτε ζημιά πραγματοποιηθεί επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.Ο πελάτης θα πρέπει να απαιτεί οι οδηγοί του να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, να ελέγχουν τακτικά την μηχανική κατάσταση των αυτοκινήτων (διανυθέντα χιλιόμετρα, στάθμη λαδιών και υγρών, κατάσταση ελαστικών κλπ) και να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Συντήρηση - Επισκευές αυτοκινήτου

Τα αυτοκίνητα συντηρούνται και επισκευάζονται σε εξουσιοδοτημένα από την Easy Rental συνεργεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή. Για να γίνει οποιαδήποτε εργασία σε άλλο συνεργείο θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη έγκριση από την Easy Rental.Τα ελαστικά των αυτοκινήτων αντικαθίστανται κάθε 45.000 χιλιόμετρα , λόγω φυσιολογικής φθοράς ή όποτε ορίζεται στο αντίστοιχο Παράρτημα. Η Easy Rental
επιλέγει τον τύπο των ελαστικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και το δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Το συμβόλαιό σας με την EasyRental σας παρέχει τις εξής γενικές ασφαλιστικές καλύψεις:

 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης προς τρίτους (υλικές ζημιές – σωματικές βλάβες).
 • Ασφάλεια ολικής/ μερικής κλοπής.
 • Επισκευή ιδίων ζημιών με ελάχιστο ποσό συμμετοχής (απαλλαγή).
 • Ασφάλεια πυρός.
 • Θραύση Κρυστάλλων.
 • Κάλυψη από Φυσικά Φαινόμενα.
 • Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος οδηγού και επιβαινόντων.
 • Ζημιές από κακόβουλες πράξεις-τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Πιθανές επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις αναφέρονται στο συμφωνητικό μίσθωσης.

Εξαιρέσεις από τις ασφαλιστικές καλύψεις. Τα παρακάτω δεν καλύπτονται ασφαλιστικά:

 • Μεμονωμένα χτυπήματα στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.
 • Καταστροφές ελαστικών ή ζαντών και φθορές-βλάβες, που προκαλούνται από πέσιμο σε λακκούβα ή άλλη ανωμαλία του οδοστρώματος π.χ. στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμιο.
 • Φθορές-βλάβες που προκαλούνται από οδήγηση του αυτοκινήτου σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους ή μέσα σε φυλασσόμενους ή περιφραγμένους χώρους (πχ αεροδρόμια, στρατόπεδα) στους οποίους απαγορεύεται η πρόσβαση και η κίνηση σε μη εξουσιοδοτημένα οχήματα.
 • Ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου (ταπετσαρίας, ταμπλό κ.λ.π.) που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση.
 • Ρυμούλκηση τροχόσπιτου ή τρέιλερ. Χρειάζεται ειδική ασφάλιση, το κόστος της οποίας επιβαρύνει την εταιρία σας.
 • Η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται αποκλειστικά σε συνεργεία που θα σας υποδείξει η EasyRental. Αν αυτές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά, η Easy Rental δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος που επιφέρουν.

Οδική Βοήθεια

Το αυτοκίνητο καλύπτεται για οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα όλο το 24ωρο. Η εταιρεία οδικής βοήθειας αναλαμβάνει την επί τόπου εξυπηρέτηση ή τη μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο λόγω ατυχήματος ή και τεχνικής βλάβης του οχήματος εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Επιστροφή αυτοκινήτου

Στο τέλος της μίσθωσης ο πελάτης θα πρέπει να παραδώσει το αυτοκίνητο στην Easy Rental σε προσυμφωνημένο χρόνο και τόπο. Το όχημα πρέπει να παραδοθεί σε καλή φυσική και μηχανολογική κατάσταση, εξαιρουμένων των φυσιολογικών φθορών από την συνήθη χρήση.Με την επιστροφή του αυτοκινήτου θα γίνει από την Easy Rental αξιολόγηση της κατάστασης του αυτοκινήτου και θα εκτιμηθεί το κόστος αποκατάστασης των μη φυσιολογικών φθορών. Επιπλέον θα γίνει καταγραφή των πραγματικά διανυθέντων χιλιομέτρων και σύγκριση με το προκαθορισμένο χιλιομετρικό όριο.Εάν υπάρχει υπέρβαση, ο πελάτης θα χρεωθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη χιλιομετρικών αναπροσαρμογών όπως ορίζεται στο «Παράρτημα» που αφορά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.