Έγγραφα Πιστοληπτικού Ελέγχου

Έγγραφα Πιστοληπτικού Ελέγχου

Δείτε τα έγγραφα που θα χρειαστούν, ανάλογα με την ιδιότητα σας, για την διενέργεια του πιστοληπτικού ελέγχου και την έγκριση του αιτήματος σας. 

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου από το Taxis
Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων
Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο
Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης

ΕΠΕ / ΙΚΕ

ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου από το Taxis
Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων
Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρείας
Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης
Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης

ΟΕ / ΕΕ / Κοινοπραξίες

Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου από το Taxis
Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
2 τελευταίες Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους
Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης
Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης

Ατομικές / Ελεύθεροι επαγγελματίες

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου από το Taxis
Έντυπα Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
2 τελευταίες Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους
Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης
Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (Ε0) του φορολογικού έτους 2022
Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (Ε0) του φορολογικού έτους 2021
Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης
Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης

Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (Ε0) του φορολογικού έτους 2022
Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (Ε0) του φορολογικού έτους 2021
Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος οικίας
Βεβαίωση Μισθοδοσίας Τελευταίου Τριμήνου

Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας

ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου από το Taxis
Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων
Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεω
ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο
Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης