Έγγραφα Πιστοληπτικού Ελέγχου

Δείτε τα έγγραφα που θα χρειαστούν, ανάλογα με την ιδιότητα σας, για την διενέργεια του πιστοληπτικού ελέγχου και την έγκριση του αιτήματος σας. 

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

• ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
• Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου από το Taxis
• Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων
• Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο
• Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης

ΕΠΕ / ΙΚΕ

• ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
• Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου από το Taxis
• Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων
• Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο
• Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης

ΟΕ / ΕΕ / Κοινοπραξίες

• Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
• Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου από το Taxis
• Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• 2 τελευταίες Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους
• Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης
• Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης

Ατομικές / Ελεύθεροι επαγγελματίες

• Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου από το Taxis
• Έντυπα Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• 2 τελευταίες Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους
• Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης
• Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (Ε0) του φορολογικού έτους 2022
• Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (Ε0) του φορολογικού έτους 2021
• Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
• Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης
• Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
• Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης

Φυσικά Πρόσωπα

• Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (Ε0) του φορολογικού έτους 2022
• Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (Ε0) του φορολογικού έτους 2021
• Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
• Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
• Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
• Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος οικίας
• Βεβαίωση Μισθοδοσίας Τελευταίου Τριμήνου

Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας

• ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
• Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου από το Taxis
• Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων
• Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο
• Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης